Wet Goed Verhuurderschap

Document Wet Goed Verhuurderschap en Regeling Goed Verhuurderschap

Verhuurder heeft dit document opgesteld teneinde te voldoen aan de Wet Goed Verhuurderschap en de Regeling Goed Verhuurderschap. Verhuurder informeert huurder bij deze over de volgende onderwerpen.

Goed verhuurderschap

Rechten en plichten

Verhuurder wijst huurder op de volgende beknopte en niet-limitatieve opsomming van diens mogelijke rechten en plichten, welke deels – voor zover relevant – in de huurovereenkomst nader zijn uitgewerkt:
Rechten
− Huurder kan recht hebben op een bepaalde vorm van huurbescherming. De mate waarin daarvan sprake is, is afhankelijk van het soort huurovereenkomst dat partijen zijn overeengekomen;
− Huurder kan recht hebben op een bepaalde vorm van huurprijsbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer sprake is van de verhuur van een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats;
− Huurder heeft in beginsel recht op huurgenot;
− Huurder kan mogelijk aanspraak maken op huurtoeslag;
Plichten
− Huurder moet in beginsel tijdig de verschuldigde huur betalen;
− Huurder moet in beginsel het gehuurde gebruiken als goed huurder;
Verhuurder wijst huurder ter informatie aanvullend op de volgende webpagina’s van de Rijksoverheid:
Welke rechten en plichten heb ik als huurder? | Rijksoverheid.nl

Stappenplan voor huurders | Woning huren | Rijksoverheid.nl

20231228_wgv_meldpunten_en_verordeningen.pdf (mcusercontent.com)

Waarborgsom

Waarborgsom

Indien op grond van de huurovereenkomst bij de huurder een waarborgsom in rekening is gebracht, geldt het volgende.

Voor zover partijen daarover in de huurovereenkomst geen afspraken hebben gemaakt, dan wel voor zover de daarin gemaakte afspraken voor huurder nadeliger zijn dan de per 1 juli 2023 ingevoerde wettelijke regeling, geldt dat verhuurder de waarborgsom binnen veertien dagen na het einde van de huurovereenkomst zal restitueren, tenzij:
a. sprake is van schade als bedoeld in artikel 7:218 BW, in welk geval de verhuurder binnen dertig dagen na beëindiging van de huurovereenkomst het restant van de waarborgsom, na verrekening van aantoonbaar gemaakte kosten strekkende tot het herstel van de schade, restitueert;

b. de huurder de verschuldigde huurprijs, bedoeld in artikel 237 lid 2 BW, servicekosten, bedoeld in artikel 237 lid 3 BW of energieprestatievergoeding, bedoeld in artikel 237 lid 4 BW nog niet heeft voldaan, in welk geval verhuurder binnen dertig dagen na beëindiging van de huurovereenkomst het restant van de waarborgsom, na verrekening met deze nog door de huurder verschuldigde kosten, restitueert.

Verhuurder zal huurder schriftelijk in kennis stellen van een verrekening als bedoeld in het voorgaande, waarbij een volledige kostenspecificatie aan huurder wordt verstrekt.

Servicekosten

Voor zover bij huurder servicekosten als bedoeld in artikel 237 lid 3 BW in rekening worden gebracht, wijst verhuurder huurder ter zake diens verplichtingen op artikel 7 van de huurovereenkomst de toepasselijke algemene voorwaarden.